Vedtekter for DNT Sunnmøre

§ 1.   FORMÅL

 Foreningens formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, natur- og miljøvennlig friluftsliv samt vern av urørt natur og friluftsområder.

§  2.  AKTIVITETER OG ARBEIDSOMRÅDE

 Foreningen skal innenfor sitt arbeidsområde bl.a. arbeide for å:

 • legge til rette for fotturer og skiturer i fjell, skog og mark

 • merke løyper i fjell- og nærområder

 • bygge og drive turisthytter

 • arrangere turer, kurs og møter

 • veilede og hjelpe medlemmene

  DNT Sunnmøre har sitt forretningskontor i Ålesund.

  §  3.  DNT

   Foreningen skal være medlem av DNT.

  Etter innstilling i styre og råd kan foreningen melde seg ut, dersom 2/3 av de stemmeberettigde på to påfølgende ordinære årsmøter vedtar det.

  §  4.  MEDLEMMER

   Medlemmer av DNT Sunnmøre er alle som etter gjeldende bestemmelser:

 • har betalt årskontingent.

 • er æresmedlemmer eller livsvarige medlemmer.

  Medlemsskap gjelder inntil utmelding skjer, eller medlemskapet blir strøket bl.a. på grunn av manglende innbetalt kontingent.

  §  5.  MEDLEMSRETTIGHETER

   Medlemmene har rett til å benytte foreningens hytter og øvrige tilbud, og samarbeidende turistforeningers hytter og tilbud etter de regler som gjelder.

  Medlemmer med stemmerett har rett til å delta i avstemninger på årsmøter og å fremsette forslag til årsmøtet etter gjeldende bestemmelser.

  §  6.  ÅRSMØTE

   Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

  Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars, innkalling skjer ved kunngjøring i lokalpressen minst fem uker på forhånd.

  Forslag til behandling på årsmøtet, må være innsendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

  Etter at årsmøtet er lovlig satt, velges en møteleder.

  Årsmøtet behandler disse sakene:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Handlingsprogram, orientering.
 • Framsatte forslag
 • Valg

§  7.  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller hvis minst 100 medlemmer skriftlig krever dette.

For innkalling, saker, avstemninger og stemmerett, gjelder de samme bestemmelser som for ordinært årsmøte.

§  8.  VOTERING

 Stemmerett har medlemmer som er 15 år eller eldre, har vært innmeldt minst fem uker før årsmøtet, og har betalt sin kontingent.

Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Årsmøtet gjør vedtak med vanlig flertall i alle saker unntatt saker som gjelder vedtektsendringer og DNT- medlemskap fastlagt i § 3. Vedtak i disse sakene krever 2/3 flertall.

I sak som gjelder oppløsning, § 17, kreves det ¾ flertall.

§  9.  VALG

 • Styreleder velges særskilt for ett år og kan sitte inntil 8 år.
 • Styremedlemmer velges for to år om gangen.Styremedlemmer kan sitte inntil fire perioder, dvs. tilsammen 8 år
 • Kan deretter bli valgt som styreleder.
 • Varamedlemmer i rekkefølge velges for ett år.
 • Rådsmedlemmer velges for fire år.
 • Valg av revisor.
 • Valg av valgkomite.

§  10.  VALGKOMITE

 Valgene forberedes av en valgkomite bestående av tre medlemmer.

Valgkomiteen velges av årsmøtet for tre år. Ett medlem trer ut hvert år, de første år etter loddtrekning.

§  11.  STYRET

 DNT Sunnmøre ledes av et styre bestående av leder og fire medlemmer, samt fire varamedlemmer. Styret velger selv nestleder.

Varamedlemmene skal innkalles til styremøtene. De har talerett, men ikke stemmerett.

Styret har fullmakt til å ansette daglig leder..

Daglig leder har møte-, forslags- og talerett på styremøter og på årsmøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Det skal føres referat fra styremøtene.

§  12.  SIGNATUR

 Styreleder sammen med daglig leder forplikter foreningen med sine underskrifter.

Dersom styreleder ikke er tilgjengelig, kan nestleder signere sammen med daglig leder.

§  13.  HEDERSTEGN

 •  Styret kan tildele fortjente medlemmer vardemerket i sølv eller gull, samt etter innstilling av rådet utnevne æresmedlemmer.
 • Styret gir melding om dette til årsmøtet.
 • Medlemmer som har forslag til kandidater må sende et begrunnet forslag til rådsleder innen 30. november hvert år.

§  14.  RÅDET

 DNT Sunnmøre sitt råd består av 16 medlemmer. Rådsrepresentantene velges av årsmøtet for fire år om gangen. Medlemmene velges i første hånd blant æresmedlemmer og vardemerkeinnehavere. Hvis det av disse medlemskategoriene ikke finnes et tilstrekkelig antall, kan andre medlemmer velges.

Fire representanter står på valg hvert år. Hvis et rådsmedlem trer ut utenfor tur, velges en ny representant i dennes sted på første årsmøte, men bare for den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

Rådet velger hvert år selv leder og nestleder blant sine egne medlemmer.

Rådets leder, nestleder og tre medlemmer utgjør rådets arbeidsutvalg. Rådet velger selv disse tre blant sine egne medlemmer.

På rådsmøtene skal styreleder, eller i dennes fravær nestleder ha anledning til å møte. Styreleder har talerett, men ikke stemmerett.

Det skal føres referat fra møtene.

§  15.  RÅDETS OPPGAVER

Rådet skal råde styret og føre tilsyn med at foreningen ledes på en forsvarlig måte i overenstemmelse med vedtekter og god foreningsskikk.   I saker av større betydning for foreningen skal styret be om rådets mening i fellesmøte med styre og råd. Styreleder og rådets leder kaller sammen inn til fellesmøter.   Spørsmål om bygging, kjøp, salg og pantsettelse av hytter og annen fast eiendom skal avgjøres i fellesmøte av styre og rådets arbeidsutvalg. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Rådet kan selv, etter egen vurdering, ta opp de saker de ønsker med styret.

 §  16.  FONDS

 Foreningens fonds forvaltes i fellesskap av styre og råd.

§  17.  OPPLØSNING

 Foreningen kan, etter innstilling fra styre og råd oppløses dersom det vedtas på to påfølgende ordinære årsmøter med ¾ flertall. Alle som avgir stemme må ha gyldig medlemskap.

Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler og eiendeler over til DNT til oppbevaring.

DNT er forpliktet til å avgi midler og eiendommer dersom en ny forening med samme formål og i samme område som ÅST, blir stiftet.