Vilkår for deltakelse på våre turer

Turene arrangeres av DNT Sunnmøre med undergrupper, eller av lokale turlag på Sunnmøre. Dette kommer fram av teksten. Turlagene har selv ansvar for turene de arrangerer.

 Generelle vilkår for deltakelse på DNT Sunnmøres fellesturer og kurs. Dette gjelder også på turer og kurs med Barnas Turlag, DNT ung Sunnmøre, DNT fjellsport Sunnmøre og seniorgruppa i DNT Sunnmøre.

Turene er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 25.8.1995, og forskrifter av 13.09.2009. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. DNT Sunnmøre har som arrangør av pakkereiser stilt garanti etter Reisegarantiloven og er med i Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger.

1. Deltakernes ansvar

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen.

2. Påmelding og deltakeravgift

Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 1. Dette gjelder uavhengig om arrangementet er gratis, eller ikke har påmelding.

For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når eventuell deltakeravgift er betalt. Oppgi fullt navn, adresser, e-post og telefonnummer.

Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende.

3. Avbestilling av arrangement
Deltaker må varsle dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling gjelder: 
• Mer enn 14 dager før avreise: Innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker. 
• 14-5 dager før avreise: arrangøren beholder 50 % av arrangementets pris.
• 4-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder hele arrangementets pris. 

Dersom beløp som skal tilbakebetales blir lavere enn administrasjonsgebyret på kr. 300, beholder arrangør beløpet.

4. Forsikringer

DNT Sunnmøre vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

5. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er arrangør ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 9.

6. Avlysning av arrangement

Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av uforutsette hendelser, vanskelige værforhold, for få deltakere, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren å informere påmeldte deltakere så fort som mulig. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker blir eventuelt innbetalt beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

7. Hund på fellestur

På fellesturer over flere dager, i telt eller fra hytte- til hytte, er det ikke anledning til å ha med hund. På turer inn til et fast overnattingssted kan hund bli med etter avtale med turleder. Hund og eier må i så fall bruke hundetilbudet som er tilgjengelig på stedet/hytta, og eier må sette seg inn i lokale forskrifter for båndtvang. Opphold for hund er ikke inkludert i prisen.

8. Alkohol på turer og arrangement

Det skal ikke inntas alkohol så lenge turen pågår, men det kan nytes moderate mengder alkohol under middag og kveldstid når dagens aktivitet er avsluttet. Dersom det er mindreårige deltakere uten foresatte til stede skal det ikke inntas alkohol under hele arrangmentet.

9. Endringer av arrangementet

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Eventuelt innbetalt beløp vil da bli refundert. Små endringer underveis på tur, for eksempel at man ikke kommer seg til oppgitt topp pga. vær- og føreforhold, gir ikke rett til refusjon av deltakeravgift.

10. Klager

Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. Eventuelle klager på turleder, eller ting som angår foreningen skal ikke tas i plenum. En skriftlig redegjørelse av forholdet og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Sunnmøre så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.

11. Forbehold og fotografering

Informasjonen i trykt turprogram og denne nettsiden er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne.

Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Sunnmøre kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. De kan også bli brukt i media etter nærmere avtale med DNT Sunnmøre. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette før turen starter.   ​​​​​​​